Kariyer Hedeflerinde Uyuşmazlık Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gürkan Yeğintürk
Diğdem Müge Siyez

Özet

Bu çalışmanın amacı, Kariyer Hedeflerinde Uyuşmazlık Ölçeği’nin (KHUÖ) Türkçe’ye uyarlanarak psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde lisans eğitimine devam eden 353 öğrenci (223 kadın 131 erkek) oluşturmaktadır. Birinci düzey faktör analizi ile ölçeğin dört faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerlik kapsamında KHUÖ-TF ile Beck Umutsuzluk Ölçeği puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. KHUÖ-TF’nin tümü için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunurken, Başarı Farklılığı, Çaba Farklılığı, standart Farklılığı ve Yetenek Farklılığı alt ölçekleri için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı sırasıyla .71, .76, .78 ve.77 bulunmuştur. Ayrıca, KHUÖ-TF’nin cinsiyete göre ölçüm değişmezliğinin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, KHUÖ-TF’nin üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerindeki uyuşmazlığı değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yeğintürk, G., & Siyez, D. M. (2023). Kariyer Hedeflerinde Uyuşmazlık Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. İşletme Akademisi Dergisi, 4(2), 143–154. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1247
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.