https://isakder.org/index.php/isakder/issue/feed İşletme Akademisi Dergisi 2024-06-29T17:37:39+00:00 Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT editor@isakder.org Open Journal Systems İşletme Akademi Dergisi’nin yayın kapsamında; Muhasebe, Finansman, Bankacılık, Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik, Sayısal Yöntemler yer almaktadır. https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/129 Yapay Zekâ Destekli ChatGPT’nin Muhasebe Eğitimi Alanına Uygunluğu: Fırsatlar ve Zorluklar 2024-06-29T17:27:45+00:00 Erol Geçici erolgecici@gmail.com <p>Bu çalışma , yapay zekâ (YZ) destekli ChatGPT'nin muhasebe eğitimi alanında sunabileceği potansiyeli ve bu kullanımın getirebileceği fırsatları ve zorlukları detaylı bir şekilde ele almaktadır. ChatGPT, muhasebedeki işlemleri ve görevleri otomatikleştirme kabiliyetiyle hata oranlarını azaltabilir ve mali analiz süreçlerini geliştirerek fayda sağlayabilir. ChatGPT'nin muhasebe eğitimindeki rolünü değerlendirmek üzere kapsaml ı bir literatür incelemesi ve finansal verilerin kullanımıyla nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin karması bir yöntem kullanılmıştır. Literatür taraması ve örnek uygulama, ChatGPT'nin muhasebe eğitiminde önemli ve etkili bir araç olarak kullanılabileceğini desteklemektedir. Bu nedenle, yapay zekâ destekli sistemlerin gizlilik, güvenlik, fikri mülkiyet gibi bazı etik sorunlar giderildiğinde muhasebe eğitiminde kullanılması, eğitim kalitesini ve verimliliği artırabilir ve yeni fırsatlar yaratabilir.</p> 2024-06-29T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/130 Optimum Portföy Seçimi: Konno-Yamazaki Modeli ve Tanjant Portföyü Karşılaştırması 2024-06-29T17:30:49+00:00 Burhan Toptaş toptasburhan1981@gmail.com Sinan Aytekin saytekin@balikesir.edu.tr <p>Her yatırımcının öncelikli hedefi, riski en aza indirerek yüksek yatırım getirisi elde etmektir. Alternatif olarak, belirli bir getiri için kişinin taşıyabileceği maksimum risk düzeyinin belirlenmesidir. Bu çalışmada Markowitz’in 1952 yılında ortaya koyduğu ve modern portföy teorisinin temelini oluşturan Optimum Portföy Yaklaşımında kullanılan kuadratik yaklaşımdaki bazı zorluklara alternatif olarak geliştirilen Konno-Yamazaki Portföy modeli ve Tanjant Portföyü modeli kullanılarak BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan 67 şirkete ait 36 dönemlik veriler ile her iki yöntem yardımıyla optimum portföyler oluşturulmuştur. Sonuç olarak Tanjant portföyünün getiri açısından Konno-Yamazaki modelinden daha iyi performans gösterdiği ancak daha yüksek risk taşıdığı bulgusuna ulaşılmıştır.</p> 2024-06-29T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/131 Finansal Sağlamlığın Z-Skoru Kullanılarak Ölçülmesi: Türkiye’de Mevduat Bankaları Üzerine Bir Araştırma 2024-06-29T17:33:40+00:00 Işık Koca isik.koca@hbv.edu.tr Emine Öner Kaya emine.oner@hbv.edu.tr <p>2018-2022 döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal sağlamlığının Z-skoru kullanılarak ölçülmesi ve daha sonra yüksek ve düşük Z-skoruna sahip mevduat bankalarının finansal oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Kullanılan finansal oranlar, literatürde yer alan CAMELS Derecelendirme Sistemi bileşenleri temel alınarak Türkiye Bankalar Birliği’nin yıllık olarak yayımladığı “Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2012-2022” isimli rapordan elde edilmiştir. Yüksek ve düşük Z-skoruna sahip mevduat bankalarının finansal oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, yüksek Z-skoruna sahip bankaların genellikle daha yüksek sermaye yeterliliğine, varlık kalitesine, yönetim kalitesine, kârlılığa ve likiditeye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, analiz sonuçları doğrultusunda, Türkiye’de mevduat bankalarının finansal sağlamlığının değerlendirilmesi açısından Z-skorlarının önemli bir ölçüt olarak görülebileceğini ifade etmek mümkündür.</p> 2024-06-29T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/132 Sağlık Sektöründe Finansal Başarısızlık Tahmini: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerine Bir Uygulama 2024-06-29T17:37:39+00:00 Şeyda Çavmak seydacavmak@cag.edu.tr Nilüfer Yücedağ Erdinç nilüfer.erdinc@tarsus.edu.tr <p>Bu çalışmada sağlık kurumlarının finansal başarısızlık risklerinin tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan sektör bilançoları kullanılarak 2009-2022 yılları arasında İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, insan sağlığı hizmetleri alt sektörüne ait finansal başarısızlık tahmini yapılmıştır. Yıllık veri kullanılarak yapılan çalışmada, finansal başarısızlık riski Altman Z Skor, Springate S Skor ve Zmijewski J Skor Modelleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada finansal başarısızlık tahminlerinin birbirinden farklı sonuçlar verdiği ortaya konulmuştur. Altman Z Skor ve Springate S skor modellerinde, analize dahil edilen yıllar içerisinde, sağlık sektöründe finansal başarısızlık riskinin her iki alt sektör için yüksek olduğu ifade edilebilir. Gerek salgın öncesi dönemde gerekse salgın döneminde sağlık sektörünün finansal başarısızlık riski taşıdığı söylenebilir. Zmijewski J Skor Modelinin ise finansal başarısızlık risk tahmininde daha düşük sonuçlar verdiği belirlenmiştir.</p> 2024-06-29T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024