İşletme Akademisi Dergisi https://isakder.org/index.php/isakder İşletme Akademi Dergisi’nin yayın kapsamında; Muhasebe, Finansman, Bankacılık, Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik, Sayısal Yöntemler yer almaktadır. tr-TR editor@isakder.org (Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT) info@orsamedya.com (ORSA Medya) Thu, 01 Jul 2021 19:32:21 +0000 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Dijital Kanallar ve Sağlık Hizmetlerinde Hile https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/43 <p>Günümüzde sağlık hizmetleri alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerden engöze çarpanı, pek çok sağlık hizmetinin artık dijitalleşmeye başlaması, dolayısıyla dijitalkanalların kullanılarak bu hizmetlere erişimin daha kolay sağlanabilir hale gelmesidir. Sağlıkhizmeti veren kurumlar hizmetlerini bu kanallar vasıtası ile sunmaya çalışırlarken sağlıkla ilgiliürün satışı yapan kuruluşlar ve eczaneler de dijital kanallardan e-ticaret faaliyetlerisunabilmektedirler. Özellikle sağlık hizmeti veren hastane ve klinik tarafında maalesef bu alandayaşanan hile ve dolandırıcılık durumlarına rastlanılması karşılaşılan olumsuz durumlar arasındayer alabilmektedir. Hile ve dolandırıcılık, hastane yönetimi, sağlık hizmeti sağlayanlar ya dahastalar kaynaklı durumlar sebebiyle meydana gelebilmektedir. Sağlık hizmetlerinin dijitalkanallara taşınması ile birlikte hastalarla temas noktaları da çeşitlenmiştir. Tüketiciler için değeryaratma prensibine dayanan pazarlama faaliyetleri sağlık kurumlarında da sunulan tüm hizmetsüreçleri içerisinde yer alırken farklı pazarlama kanalları ve stratejileri ile bu işlevinipekiştirmektedir. Ancak, sağlık hizmetlerinde geleneksel kanallarda yaşanılan hile durumlarımaalesef dijital kanallarda ve pazarlama faaliyetlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada sağlık hizmetlerinde dijital kanallarda yaşanılan hile ve dolandırıcılık kavramlarına dikkatçekilmeye çalışılmıştır.</p> Hilal Özen Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/43 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0000 Tarım İşletmelerinde Bahçe Bitkileri Üretim Faaliyetlerinin TMS 41'e Göre Muhasebeleştirilmesi https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/44 <p>Tarım Sektörü, insanların beslenme barınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak, farklı sektörlere veri ve kaynak sağlama konusunda önem arz etmektedir. Ayrıca ekonomiye sürekli veri sağlaması ve değer katmasından dolayı önemini her zaman koruyan bir sektör niteliğindedir. Tarım alanında faaliyetini sürdüren ticari nitelikteki küçük işletmelerin sayılarının her yıl giderek artması, tarımda uygulanacak muhasebe uygulamalarının daha da önem kazanmaya başlamasına neden olmuştur. Tarımsal faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili canlı varlıkların muhasebeleştirme yöntemlerini düzenleyen Tarımsal Faaliyetler Standardı (TMS 41), canlı varlıklar ile tarım ürünlerinin değerlemesi konusunda gerçeğe uygun değerleme yaklaşımını benimsemektedir. Bu çalışmada, nitel bilimsel araştırma yöntemlerinden biri olan örnek olay incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan tarımsal işletme Van ilinde seracılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Serada üretimi gerçekleştirilen domateslerin dikiminden hasat edilme sürecine kadar yapılan işlemlerin, TMS 41 çerçevesinde muhasebe işlemleri yapılmıştır. Ayrıca hasat noktasından sonra stoklara giren tarımsal ürünlere ait gider kalemleri kendi alanlarında maliyetlendirilerek gerçek maliyet değerlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada yapılan muhasebe kayıtları Eylül 2018 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından hazırlanan Finansal Raporlama Standartlarına uygun yeni hesap taslağına uygun şekilde yapılmıştır.</p> Erdi Yalçın- Utku Şendurur Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/44 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0000 Serbest Meslek Kazançlarında Katma Değer Vergisi Sorunu https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/45 <p>Ülkemizde vergiyi doğuran olayın tespitinde, tahakkuk ve tahsil esası olmak üzere iki çeşit uygulama bulunmaktadır. Serbest meslek kazancının tarifi ve tespiti ilk olarak 1960 yılında yürürlüğe giren 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 65. ve 67. maddelerinde açıklanmıştır. 1961 yılında yürürlüğe giren 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ve 237. maddelerinde ise hangi hâllerde, ne için ve ne şekilde serbest meslek makbuzunun düzenleneceğinden bahsedilmiştir. Her iki kanunda da verginin doğabilmesi için<u> <strong>tahsilat</strong></u> ve<u> <strong>ödeme</strong></u> esası kabul edilmiştir. 1984 yılında yürürlüğe giren 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergiyi doğuran olayı "<em>mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması</em>" halinde doğar şeklinde düzenlemiştir (KDVK m. 10/1-a). Yani önceki kanunlardan farklı olarak KDV Kanununda verginin doğması <strong><u>tahakkuk</u> </strong>esasına bağlanmıştır. Kanunlar arasında ki bu çelişki serbest meslek kazancı sağlayan ve katma değer vergisi ödeyen binlerce kişiyi bilinmezlik içine sürüklemektedir. Bu çelişki serbest meslek erbaplarının idare ile sorunlar yaşamasına neden olmakta, idarenin ve bireylerin iş yüklerini artırmakta, tarafları bitmek bilmeyen uzun süren hukuksal mücadelelerin içerisine sokmaktadır. Bu makalede, uygulamada kargaşa yaratan "serbest meslek makbuzu" nun düzenleneceği zaman ve katma değer vergisinin ne zaman tahakkuk/tahsil edebileceği meselesi düzenlenmiştir. Ayrıca bu sorunun çözümüne ilişkin öneriler sunulmuştur.</p> Hasan Koçyiğit- Kemal Cihangir Akbey Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/45 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0000 Türkiye’de Teknoparklar ve İktisadi Performanslarının Artırılması https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/46 <p>Dünyada ve Türkiye'de teknolojiyi geliştirmek ve ekonomik yapıya adapte etmek için yürütülen faaliyetlerin en önemli bileşenlerinden biri de teknoloji geliştirme bölgeleridir(teknopark). Teknoparkların, ülke ekonomisinin rekabetçi gücünü arttırması için ekonomik performanslarının incelenmesi ve ortaya çıkan sorun alanlarının çözümü uzun vadeli bir stratejik ekonomik hedeftir. Bu hedefe hizmet edecek politikaların oluşturulması için teknoparkların belli bir dönem içerisinde gösterdikleri gelişim alanları incelenmiş ve 2001 yılından günümüze kadar bu bölgelerde çalışan firmaların, akademik girişimcilerin, üretilen toplam proje sayılarının ihracat miktarlarındaki ve patent tescilindeki değişimlerin yönü incelenerek teknoparkların ulusal ekonomik hedeflere ulaşılmasında hangi düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Çalışmada bilginin üretimi ve ticarileşmesinin merkezinde bulunan teknoparkların, ulusal ekonomik hedeflere ulaşılmasında merkezi bir rol alması için örgütlenme modeli değişiklikleri, üniversitelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesi, etkin bir finansman modelinin uygulanması, devletçe uygulanan teşvik ve destek politikalarının verimliliğinin arttırılması ile ilgili düzenlemeler ve politika unsurlarına değinilmiştir.</p> Hasan Çiçek Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/46 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0000 İşletmelerin Kâbusu: İş E-Postası Dolandırıcılığı (BEC) https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/47 <p>Siber dolandırıcılar son zamanlarda işletmeleri ve çalışanlarını hedef alarak önemli zararlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Siber dolandırıcılık kuruluşlara ciddi zararlar vermekte ve bu suçlar kısa sürede de tespit edilememektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bir siber ihlalin tespit edilebilmesinin ortalama 206 gün sürdüğü, kötü amaçlı yazılımların %95’inin e-posta yoluyla gönderildiği, işletmelerin %60’ından fazlasının kimlik avı ve sosyal mühendislik saldırılarına maruz kaldığı ve yüksek tutarlarda iş e-postası dolandırıcılık (BEC) kaybı yaşandığı tespit edilmiştir. BEC, bir kuruluşun kritik önem seviyesindeki bilgilerine erişilmesi, e-posta tabanlı bir dolandırıcılık yöntemi ile tasarlanan ve sonucunda da maddi bir kazanç sağlanan zararlı bir kimlik avı biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, ana hedefi işletmeler olan ve dolandırıcılık yöntemlerinden birisi durumundaki BEC dolandırıcılığı üzerine odaklanılarak sistemin nasıl işlediği, hangi yöntemlerin kullanıldığı kapsamlı bir şekilde ele alınarak örnek olaylara yer verilmiştir. Örnek olaylar incelendiğinde, failler herhangi bir olağanüstü çabaya gerek duymadan bazen bir yapay zekâ tabanlı bir yazılım kullanma yoluyla işletme yöneticisi veya çalışanı gibi davranarak hileli bir işlemi kolaylıkla gerçekleştirebildiği görülmektedir.</p> Murat Erdoğan Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/47 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0000