İşletme Akademisi Dergisi https://isakder.org/index.php/isakder İşletme Akademi Dergisi’nin yayın kapsamında; Muhasebe, Finansman, Bankacılık, Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik, Sayısal Yöntemler yer almaktadır. tr-TR editor@isakder.org (Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT) info@orsamedya.com (ORSA Medya) Wed, 29 Sep 2021 06:21:22 +0000 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 EBIT&EBITDA’nın Tanımlanması ve Kullanımına İlişkin Öneriler https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/48 <p>Bir işletmenin esas faaliyetlerinin kârlılığını analiz etmek için kullanılabilecek birden fazla ölçüt vardır. EBIT ve EBITDA bunlar arasında en yaygın kullanılanlardır. EBIT ile EBITDA arasındaki temel fark, EBIT’in amortisman giderlerini ve itfa paylarını (kısaca amortismanlar) kârdan düşmesi, EBITDA’nın ise kâra eklemesidir. EBIT ve EBITDA geleneksel olarak net kârın yanısıra; &nbsp;faaliyet kârı esas alınarak da hesaplanabilir ve amaca uygun olarak düzeltilebilir. Hesaplamalarındaki farklılıklar, benzerlikleri olsa da, farklı sonuçlara yol açabilir. EBIT, farklı sermaye yapıları ve farklı vergi oranlarına göre kârın ölçülmesini sağlarken, EBITDA amortismanları hariç tutarak varlık yapılarındaki farklılıkları da dışlamaktadır. Ancak faiz ve amortisman gibi dışlanan bu tür giderlerin gerçek giderler olduğu ve önemli boyutta olabileceği unutulmamalıdır. Bu metriklerin hesaplanma ve kullanılma biçimleri konusunda ortak bir zemin bulunmadığı göz önüne alındığında bu çalışmanın amacı, EBIT ve EBITDA’nın amaca uygun bir mantık çerçevesinde hesaplanmasına ve kullanılmasına yol göstermektir. İlaveten, EBITDA ve amortismanın tek başına nakit akışını temsil ettiği yönündeki yanıltıcı algı kırılmaya çalışılmıştır. UFRS’ler ve taksonomilerinin esas alındığı çalışmada uygulamacılara ve araştırmacılara yönelik örnek hesaplamalar yapılmıştır.</p> Mustafa İGE- Ayça AKARÇAY ÖĞÜZ Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/48 Wed, 29 Sep 2021 00:00:00 +0000 Ulaştırma ve Depolama Sektörü İşletmelerinin Finansal Performanslarının SWARA-OCRA Modeli ile Değerlendirilmesi https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/49 <p>İşletmelerin finansal performanslarının analiz edilip değerlendirilmesi; işletme yöneticileri ve mevcut veya potansiyel yatırımcılar başta olmak üzere işletme ile ilgili kesimler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, BIST ulaştırma ve depolama sektörü şirketlerinin finansal performansları analiz edilmiştir. Analize alınan şirketlerin 2015-2019 dönemlerine ait beş yıllık finansal tablo verileri kullanılarak, bütünleşik SWARA-OCRA çok kriterli karar verme yöntemleri yardımıyla finansal performansları ölçülmüştür. Çalışmada değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları SWARA yöntemi ile belirlenmiş, OCRA yöntemiyle de işletmelerin finansal performans değerleri ve sıralamaları tespit edilmiştir. Yapılan analiz ile 2015-2019 yılları arası beş yıllık dönem verilerine dayalı olarak BIST’da yer alan ulaştırma ve depolama sektörü şirketlerinin finansal performans sıralamaları yapılmıştır. Yapılan performans sıralamalarına göre BEYAZ A.Ş., beş dönemde de finansal performansı en iyi şirket olmuştur. Ayrıca DOCO A.Ş., sıralaması değişse de beş dönem boyunca en iyi üç şirket arasında yer almıştır.</p> Bekir ELMAS- Tuba ÖZKAN Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/49 Wed, 29 Sep 2021 00:00:00 +0000 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi: Bir Otel İşletmesinde Uygulama https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/50 <p>Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) sistemi, işletmede meydana gelen maliyetlerin öncelikle faaliyetlere dağıtılması ve daha sonra faaliyetlere dağıtılan maliyetlerin ürünlere/hizmetlere dağıtılmasıdır. Bu çalışmanın amacı, bir otel işletmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi kullanılarak birim maliyetlerin nasıl hesaplanacağını ve uygulanabilirliği göstermektir. Bundan dolayı örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada haziran-temmuz-ağustos aylarında otel işletmesine gelen X Tipi (her şey dâhil konseptine göre konaklayan müşteriler) ve Y Tipi (tam pansiyon konaklayan müşteriler) olmak üzere iki farklı müşteri grubu olduğu belirlenmiştir. Bu müşteri gruplarına 3 aylık süre boyunca satılan yatak sayısı tespit edilmiştir. Bundan sonra otel işletmesinin faaliyetleri ve faaliyet merkezleri belirlenmiştir. Daha sonra, otel işletmesinde üç aylık süre itibarıyla oluşan kaynaklar saptanmış ve bu kaynaklar farklı kaynak sürücüleri aracılığıyla faaliyet merkezlerine dağıtılmıştır. Son olarak, faaliyetlerin maliyetleri, maliyet sürücüleri (müşteri gruplarına satılan yatak sayısı) yardımıyla maliyet nesnelerine (müşteri gruplarına satılan yatak maliyeti) yüklenmiştir. Sonuç olarak, X Tipi müşteri grubunun &nbsp;birim maliyeti, Y Tipi müşteri grubunun birim maliyetinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sisteminin otel işletmelerinde uygulanabilir olduğu belirlenmiştir.</p> Aynur AKPINAR- Utku Tevfik GÜLEÇ Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/50 Wed, 29 Sep 2021 00:00:00 +0000 Muhasebe Bilgi Kalitesinin Firma Performansı ve Firma Değeri Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/51 <p>Çalışmanın temel amacı, muhasebe bilgi kalitesinin firma performansı ve firma değeri üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu çalışma, Borsa İstanbul'da işlem gören imalat firmalarına odaklanmaktadır. Bu çalışmada, muhasebe bilgi kalitesini belirlemek için muhasebe bazlı bilgi kalitesi modelleri kullanılmıştır. Firma performansı/değeri ile muhasebe bilgi kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla panel regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçları, tahakkuk esaslı muhasebe bilgi kalitesi göstergelerinin firma performans göstergeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre firmaların reel kar tutarlarını raporlaması firma performansı ve firma değeri göstergeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.</p> Elçin DALKILIÇ- Hüseyin TEMİZ- Azzem ÖZKAN Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/51 Wed, 29 Sep 2021 00:00:00 +0000 Konut Finansmanı Kredilerinde Erken Ödeme Müessesesinin Sonuçlarına Yönelik Bir Değerlendirme https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/52 <p>Çalışmanın amacı, Türkiye’de konut finansmanı kredi faizlerindeki düşüş trendinin sona ermesinin ardından kredi faizlerinin bilhassa küresel salgın nedeniyle yükseldiği dönemde erken ödeme müessesesinin nasıl bir işlev kazandığını, müşterilerden talep edilen tazminatın beklenen faydayı nasıl sınırladığını gerçek bir kredi örneği üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve değerlendirmektir. Nitekim ihtiyaç kredisi uygulamasında yapılacak erken ödemeler sonunda indirim sağlanabildiği halde, konut finansmanı kredisinde erken ödemenin söz konusu tazminat nedeniyle sınırlanması bu müessesenin müşteri nezdindeki cazibesini sınırlandırmaktadır. Nitekim müşteriler, konut kredisini erken ödemek yerine, ellerindeki yatırılabilir fonları, faizleri yükselen vadeli mevduata yönlendirdiğinde, kalan kredi takvimi içinde sağlayacağı mevduat faizi geliri ile kredi borcunun bir kısmından kurtulabilmektedir. Nasıl ki faizin vergi kalkanı var ise, burada da adeta mevduat kalkanı oluşmaktadır. Öyle ki, mevduat faiz gelirleri üzerinden yapılacak vergi stopajı sıfır olduğu anda, bu etkinin maksimuma ulaşacağı açıktır. Hatta uygun koşullar oluştuğunda bu yolla sağlanan kazanç, erken ödemeden sağlanacak avantajı dahi aşabilir. Bu durum müşteriler için mevcut kredilerin daha avantajlı hale gelmesi anlamına gelir. Ancak bahse konu avantajın dolaylı da olsa genel ekonomi üzerine yük oluşturacağı düşünüldüğünde, ilgili piyasa yapıcı ve gözetim kurumlarının konuyla ilgili gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmeleri elzemdir. Zira bu konuda yapılacak düzenleme, teorik olarak Türk Lirası’na olan talebi artıracak, para ve maliye politikası yönetimi açısından da destekleyici olacaktır.</p> Fevzi Serkan ÖZDEMİR Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/52 Wed, 29 Sep 2021 00:00:00 +0000