İşletme Akademisi Dergisi https://isakder.org/index.php/isakder İşletme Akademi Dergisi’nin yayın kapsamında; Muhasebe, Finansman, Bankacılık, Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik, Sayısal Yöntemler yer almaktadır. tr-TR editor@isakder.org (Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT) info@orsamedya.com (ORSA Medya) Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ((TMS/TFRS) ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) Karşılaştırılması https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/58 <p>Uluslararası muhasebe standartları ihtiyaca uygun ve güvenilir raporlama yapılması amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye’de uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu standartları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yayımlamaktadır. Bu standartlar işletme büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmada, Kurum’un yayımladığı / yayımlayacağı standartlar açıklanmış, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) arasındaki temel farklılıklar standart – bölüm bazında karşılaştırılmıştır. Her iki standart karşılaştırıldığında BOBİ FRS daha sadeleştirilmiş, uygulama kolaylığı getirilmiş; özel durumlar gereken konularda ise tam set standartlara atıf yapılmış standarttır.</p> Hülya Cengiz Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/58 Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0000 Covid-19’un, BIST Ulaştırma Endeksinde Faaliyet Gösteren Havayolu İşletmelerinin Finansal Performansı Üzerindeki Etkilerinin, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Analizi https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/59 <p>Bu çalışmada, COVID-19 salgınının Türkiye’de faaliyet gösteren ve BİST Ulaştırma Endeksinde (XULAS) yer alan havayolu şirketlerinin finansal performansları üzerindeki etkileri, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla XULAS endeksinde yer alan havayolu işletmelerinin 2019-2020 yıllarına ait finansal verileri, ÇKKV tekniklerinden TOPSIS ve MABAC yöntemleri ile birlikte analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre COVID 19 salgınının havayolu taşımacılığı finansal performansı üzerindeki olumsuz etkisi ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçları literatürde yer alan çalışmaları destekler nitelikte olup; araştırma sonuçlarına dayanak oluşturmak amaçlı Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019-2020 yılı finansal verileri de, ÇKKV yöntemleri ile analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda havayolu işletmelerinin analiz bulgularını destekler nitelikte, DHMİ’nin de finansal performansının COVID-19 salgınından olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir.</p> Ganite Kurt- Ali Kablan Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/59 Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0000 Hedonik Motivasyonun Drone ile Teslimata Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisi: Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Rolü https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/60 <p>Nihai tüketicilere ürünlerin ulaştırılması amacıyla gelecekte kullanımının yaygın olması beklenen drone’ların daha hızlı ve uygun maliyetli teslimat sağlaması, fosil yakıtla çalışan araçlara göre daha çevreci olması gibi avantajları vardır. Bu çalışmanın amacı drone’lara yönelik hedonik motivasyonun ağızdan ağıza iletişim ve tüketicilerin ürün dağıtımında drone kullanılmasına yönelik tutumu üzerindeki etkilerinin yanında hedonik motivasyon ve tutum arasındaki ilişkide ağızdan ağıza iletişimin aracılık rolünü araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’de yaşayan 350 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemine online anket ve kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde doğrudan etkiler için basit linear regresyon analizi, dolaylı etkiler için process macro kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, drone’lara yönelik hedonik motivasyonun ağızdan ağıza iletişim ve drone kullanılmasına yönelik tutum üzerinde doğrudan olumlu etkisi vardır. Ayrıca drone’lara yönelik hedonik motivasyonun, ağızdan ağıza iletişim aracılığıyla drone kullanılmasına yönelik tutumda dolaylı ve olumlu etkisi bulunmaktadır. Ağızdan ağıza iletişimin, drone kullanılmasına yönelik tutumda doğrudan olumlu etkisinin olması elde edilen başka bir sonuçtur. İleride drone ile dağıtım gerçekleştirecek firmalar açısından tüketicilerde hedonik motivasyonun oluşturulması veya arttırılması oldukça önemlidir.</p> İbrahim Aydın Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/60 Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0000 Sosyal Kaytarma Algısı İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Otel İşletmeleri Açısından İncelenmesi https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/61 <p>Bu araştırmada, konaklama sektörü çalışanlarının sosyal kaytarma davranışı algılarının iş tatminine ilişkin etkisi ve ilişkisi, araştırma için seçilen konaklama sektörü çalışanları içerisinden belirlenen örnekleme uygulanan anket soruları çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ana amacı, konaklama sektöründe verilen hizmetin özelliği gereği, insana yakın ve grup çalışması gerektirmesi nedeniyle çalışanlarda görülen sosyal kaytarma davranışının onların iş tatmini ile ilişkisi ve etkileşimi olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın diğer amaçları da çalışan verimliliğini, performansını ve motivasyonunu arttırıcı ve düzeltici uygulamaların öneminin anlaşılmasına yardımcı olmak; aynı zamanda bu konuda farkındalık geliştirilmesine ışık tutmaktır. Araştırmanın evreni ve örneklemi; Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı toplam 57 konaklama işletmesinde çalışan ve rastgele seçilen toplam 384 otel çalışanıdır. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla uygulanan anket formlarından elde edilen veriler SPSS 20 paket istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş, frekans ve yüzde dağılım tabloları incelenerek veri analizlerinde parametrik testler kullanılmış, katılımcıların sosyal kaytarma davranışı algılarının iş tatminlerine olan etkisi ve ilişkisini belirleyebilmek için ise basit regresyon ve korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulguların daha iyi görülebilmesi için analiz sonuçları tablolanmış ve araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanmıştır. Gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre yapılan analizlerde, sosyal kaytarma davranışı ve iş tatmini arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki ve etkileşim olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, örgütte çalışma sistemi içerisinde sosyal kaytarma davranışlarının var olması durumunun, işgörenlerin iş tatminlerini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Araştırmanın tartışma bölümünde ise, örgüt yönetimlerinin sosyal kaytarma davranışının iş tatminine olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak, bu doğrultuda hareket etmeleri gerektiğinin önemi ve çalışanların iş tatminine olumsuz etki eden sosyal kaytarma davranışını önleyecek stratejik yaklaşımlar geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekilmektedir.</p> Firdevs Feyza İnce Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/61 Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0000 Sağlık İletişiminde Yaşanan Sorunların Hekimlere Yönelik Şiddete Etkisi https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/62 <p>İş yerinde şiddetin sayısı her geçen gün arttığından dolayı sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son zamanlarda önemli bir sorun haline gelmiştir. Şiddet olaylarının sadece sayısı artmakla kalmamış, aynı zamanda etkinin şiddeti de mağdurlar üzerinde derin travmatik etkilere neden olmuştur. Sağlık hizmeti kullanıcıları tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, çok boyutlu bir olgudur ve bu durum profesyonellerin güvenliğini sağlayanlar arasında endişe yaratan bir durumdur. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenlerini belirleyerek gerekli önlemleri almak endişeleri giderecektir. Bu çalışmada sağlık çalışanlarından hekimlere yönelik şiddete etki eden faktörlerden sağlık iletişim sorunu ele alınmıştır. Katılımcıların sağlık iletişim sorunlarını belirlemek amacıyla Yeşildal, Akman Dömbekçi ve Öztürk (2021) tarafından geliştirilen “Sağlık İletişimi Sorunları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri online anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmaya 408 kişi dâhil olmuştur. Katılımcılardan sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların %2’si sözel, %0,2’si fiziksel, %4,4’ü de psikolojik şiddet uyguladığını ifade etmiştir. Araştırma sonucunda hekimlerin etkili iletişim becerisindeki yetersizliğin sağlık hizmeti kullanıcılarının sözel ve psikolojik şiddet uygulama niyetini artırdığı; fiziksel şiddet uygulama niyetine ise istatiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür.</p> Fatma Mansur Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/62 Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 +0000