İşletme Akademisi Dergisi https://isakder.org/index.php/isakder İşletme Akademi Dergisi’nin yayın kapsamında; Muhasebe, Finansman, Bankacılık, Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik, Sayısal Yöntemler yer almaktadır. tr-TR editor@isakder.org (Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT) info@orsamedya.com (ORSA Medya) Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Teknoloji Şirketlerinin Hisse Senedi Fiyatlarıyla Kriptoparaların Değerleri Arasında Herhangi Bir İlişki Var Mı? : Pandemi Öncesi ve Sonrasına Yönelik Bir Analiz https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/88 <p>Bu çalışma; farklı dönemlerde Nasdaq borsasında işlem gören teknoloji şirket hisse senedi fiyatları ile kripto paraların değerleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada regresyon ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre; COVID-19 dönemi ve sonrasında teknoloji şirket hisse senedi fiyatları ile kripto paraların değerleri arasında pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Ancak COVID-19 dönemi öncesinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu durum COVID-19 ve sonrası dönemde uygulanan önce likidite bolluğu ve sonrası global düzeyde yaşanan enflasyonist baskılara yönelik FED politikaları ile açıklanabileceği değerlendirilmektedir.</p> Ali Rıza Zafer SAYAR- Jehad Bassam Ali ALSHAMALI Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/88 Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0000 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performans Analizi: Türkiye Örneği https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/89 <p>Türkiye’de inşaat ve gayrimenkul sektöründe görülen yükselme sebebiyle piyasaların hukuki yönden alt yapısının hazırlanmasına ve gayrimenkul değerlemesine yönelik adımlar atılmış olarak gayrimenkul değerleme çok büyük bir önem kazanmıştır. Uluslararası Değerleme Standartları’nın kabulü ile değerlemenin daha sağlıklı şekilde yapılması, kurumsal bir gayrimenkul finansman sisteminin oluşturulmasıyla gayrimenkul değerinin doğru bir şekilde yapılması ve hisse senetlerinin doğru ve sağlıklı olarak oluşmasında katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bu araştırmada veri zarflama yöntemi kullanılmış ve bu yöntem ile Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının performans analizi Türkiye ölçeğinde değerlendirilmiştir.</p> Kağan ÇORAK- Ender GÜLER Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/89 Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0000 Bankaların Sürdürebilirlik Raporu ile Kurumsal Yönetim İlişkisi https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/90 <p>Bu çalışmanın amacı bankaların kurumsal yönetim uygulamaları ile sürdürebilirlik rapor uyum skoru arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırmada ayrıca bankaların kadın, yabancı, denetim üyelerinin ve CEO ikilik durumunun sürdürebilirlik rapor uyum skoruna etkisi incelenmiştir. Araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren 10 adet özel, yabancı ve kamu bankasının 2013-2018 verilerinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda bankaların yönetim kurullarındaki kadın ve yabancı üyelerin, denetim komitesi büyüklüğünün ve CEO ikilik durumunun ekonomik, çevresel, sosyal ve toplam sürdürebilirlik rapor uyum skorlarına etki ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca kamu bankalarının özel ve yabancı bankalara göre ekonomik, çevresel, sosyal ve toplam sürdürebilirlik rapor uyum skorlarının ortalamalarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra banka yaşının, karlılığının, piyasa performansının ve borçlanma oranının bankaların sürdürebilirlik rapor uyum skorlarına etki ettiği ortaya konmuştur.</p> Servet SAY- Mesut DOĞAN Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/90 Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0000 Serbest Nakit Akışları ve Nakit Akış Oranları ile Kârlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/91 <p>Bu çalışmanın amacı, BIST 100 Endeksi’nde yer alan 57 işletmenin serbest nakit akışları ve nakit akış oranları ile karlılık oranları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda ilgili endeksteki işletmelerin 2005-2021 yılları arasındaki verileri dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamında panel regresyon analizi kullanmıştır. Ayrıca araştırmada bağımlı değişken olarak Aktif ve Özkaynak Kârlılığı, bağımsız değişken olarak serbest nakit akışları ile nakit akış oranları (İşletme, Yatırım ve Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları/Toplam Aktif) ve son olarak kontrol değişkenleri olarak ise İşletme Büyüklüğü, Finansal Kaldıraç Oranı, Satışlardaki Büyüme Oranı dikkate alınmıştır. Çalışmanın sonucunda Aktif ve Özkaynak Kârlılığı ile serbest nakit akışları ve İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları arasında pozitif yönlü bir ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca Aktif Kârlılığı ile Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları arasında da pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Kontrol değişkenleri bakımından ise Aktif Kârlılığı ile Satışlardaki Büyüme Oranı ile pozitif yönlü, Finansal Kaldıraç Oranı ile ise negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.</p> Oğuz Yusuf ATASEL Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/91 Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0000 Sağlık Kuruluşları ve Hastanelerde Finansal Risk Konusunda Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: Web of Science Örneği https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/92 <p>Bu çalışmanın amacı, “Web of Science (WoS)”ta taranan ve “Health or Hospital Financial Risk” konusunda yayınlanan makalelerin 1988-2022 yılları arasındaki gelişim ve eğilimlerinin bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesidir. Bu bağlamda sağlık kuruluşları ya da hastanelerde finansal risk konusundaki çalışmalara ilgi duyan araştırmacıların bundan sonraki çalışmalarında odaklanacağı yazarlar, dergiler, anahtar kelimeler, yayın yapılacak dergiler ve ülkeler gibi hususlarda önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.<br>Çalışmada bibliyometrik analiz yöntemlerinden bibliyometrik haritalama tekniği kullanılmıştır. Verilerin bibliyometrik analizini yapabilmek için R tabanında hazırlanmış açık kaynak yazılımlardan olan “Bibliometrix” programı kullanılmıştır. Çalışmada, 1107 makale beş bölüm halinde analiz edilmiştir. Birinci bölümde makalelerin temel yapı analizi, ikinci bölümde yazarlar, dergiler ve makaleler analizi, üçüncü bölümde yazar anahtar kelimeleri analizi, dördüncü bölümde kavramsal yapı analizi ve beşinci bölümde işbirliği analizi yapılmıştır.<br>Analiz bulgularına göre; 1982-2022 yılları arasında “Health or Hospital Financial Risk” konusunda toplam 1107 makale 507 dergide yayınlanmıştır. Makalelerin yıllık artış oranı %8,78, makale başına ortalama atıf 22,27’dir. “Health or Hospital Financial Risk” konusunda yapılan yayınlarda en etkili yazar Barasa E., en etkili dergi Lancet dergisi ve yazarlar tarafından en çok tercih edilen üçüncü anahtar kelimenin “Financial Risk” kelimesi olduğu tespit edilmiştir.</p> Murat TÜRK- Fatih ORHAN Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/92 Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0000 Karar Bilimi İçin Bibliyometrik Analiz https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/93 <p>Karar bilimi karar verme işini kolaylaştırmak ve geliştirmek için eldeki sınırlı bilgiyi kullanarak pek çok teknikten faydalanır. Bu nedenle ekonomi, istatistik, üretim yönetimi ve kontrolü ve psikoloji gibi bilim dallarını da içeren disiplinler arası bir alandır. Sürekli olarak karşı karşıya kalınan karar verme durumu neticesinde verilen kararlar ve sonrasında atılan adımlar ise geleceği şekillendirmektedir. Bu nedenle karar biliminin günümüzdeki yeri oldukça önemlidir. Bu çalışmada 2012-2021 yılları içerisinde karar bilimi alanında üretilen bilimsel çıktıların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Scopus/SciVal veri tabanı üzerinden ulaşılan 508.220 bilimsel çıktı incelenmiş, yıllara göre bilimsel çıktı sayısı, atıf sayısı, görüntülenme sayısı bilgileri paylaşılmıştır. Dünya genelinde üretilen bilimsel çıktıları kapsayan bu çalışmada karar bilimi alanında en fazla bilimsel çıktının 2021 yılında (95.109) üretildiği ve en fazla bilimsel çıktıya sahip ülkenin Çin (106.752) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca en fazla bilimsel çıktıya sahip enstitü/üniversitenin CNRS (10.411) ve en fazla bilimsel çıktıya yer veren derginin “IFIP Advances in Information and Communication Technology” (10.084) olduğu belirlenmiştir. Bilimsel çıktı sayısı dikkate alındığında yapılan çalışmalarda daha çok kurumsal işbirliklerinin tercih edildiği (201.933) ve karar bilimi alanı içerisinde en fazla çalışılan konuların “Bitcoin; Ethereum; Nesnelerin İnterneti” (16473) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak yapılan bu çalışma karar bilimi alanında çalışan araştırmacılar için bilgilendirme, değerlendirme ve yönlendirme özelliklerini taşımaktadır.</p> Safa HOŞ Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/93 Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0000 Algılanan Kişisel Yenilikçiliğin Yeniden Kullanma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Mağaza Atmosferi İhtiyacının Aracı Rolü https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/94 <p>Mobil mağaza uygulamasını kullanan tüketicilerin davranışları araştırmacıların ilgisini çekmektedir. İlgili literatür incelendiğinde, algılanan kişisel yenilikçiliğin yeniden kullanma niyeti üzerindeki etkisinde mağaza atmosferi ihtiyacının aracılık rolünün önceki çalışmalarda incelenmediği görülecektir. Bu çalışma, algılanan kişisel yenilikçiliğin müşterilerin mobil giyim uygulamalarını yeniden kullanma niyetleri üzerindeki etkisinde mağaza atmosferi ihtiyacının aracı rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla 203 kişiden çevrimiçi anket yoluyla veri toplanmıştır. Araştırma modelini test etmek için yapısal eşitlik modellemesi (YEM) çalıştırılırken, mağaza atmosferi ihtiyacının aracı rolünü test etmek için Process Macro çalıştırılmıştır. Process Macro, aracılık, düzenleyici ve koşullu süreçlerin analizi için SPSS program eklentisi ile çalışan doğrusal regresyon tabanlı yol analizi yöntemidir. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre; algılanan kişisel yenilikçilik hem mağaza atmosferi ihtiyacı hem de yeniden kullanma niyeti üzerinde doğrudan olumlu etkiye sahiptir. Mağaza atmosferi ihtiyacı, yeniden kullanma niyetini doğrudan olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca algılanan kişisel yenilikçiliğin yeniden kullanma niyeti üzerindeki dolaylı etkisinde mağaza atmosferi ihtiyacının aracı rolü vardır. Çalışmanın sonuçları tartışılmıştır.</p> Zübeyir ÇELİK- Gizem Eda GÜLÖZ Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/94 Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0000