Covid-19 Sürecinin Bireylerin Yaşamı Üzerindeki Mali Yansımaları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İlknur Arslan Çilhoroz
Pınar Uçakkuş
Gülizar Gülcan Şeremet
Yasin Çilhoroz

Özet

Araştırma Türkiye’de Covid-19’un bireylerin yaşamı üzerindeki mali yansımalarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaca ulaşmak için Google Forms kullanılarak oluşturulan anket formu ile 918 kişiye ulaşılmıştır. Veriler, 4 temel başlık altında gruplanmıştır, bunlar; bireylerin sosyo-demografik ve yaşam tarzı bilgileri, sağlık harcamaları, diğer harcamalar ve tasarruflar şeklindedir. Araştırma sonunda elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. İlk önce, araştırmaya katılan katılımcıların bireysel ve demografik özelliklerine göre frekans ve yüzdeler verilmiştir. Verilerin normal dağılmadığı ve varyanslar heterojen olduğu için ikili grupların ortalamaları arasında anlamlı farklılığı test edebilmek amacı ile Mann Whitney U testi, üç ve daha fazla grupların ortalamaları arasındaki değerlendirebilmek için ise Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Cinsiyet ile diğer harcamalar ve tasarruflar asarında; Covid-19’a yakalanma durumuyla sağlık harcamaları arasında; yaşam kalitesiyle sağlık harcamaları ve diğer harcamalar arasında; risk grubunda olup olmama ile tasarruflar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Aynı zamanda sosyo-demografik özellikler ve yaşam biçimi ile sağlık, diğer harcamalar ve tasarruflar arasında; istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Arslan Çilhoroz, İlknur, Uçakkuş, P., Şeremet, G. G., & Çilhoroz, Y. (2021). Covid-19 Sürecinin Bireylerin Yaşamı Üzerindeki Mali Yansımaları. İşletme Akademisi Dergisi, 2(4), 332–349. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.911
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri