İşletme Akademisi Dergisi https://isakder.org/index.php/isakder İşletme Akademi Dergisi’nin yayın kapsamında; Muhasebe, Finansman, Bankacılık, Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik, Sayısal Yöntemler yer almaktadır. Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT tr-TR İşletme Akademisi Dergisi Haksız Rekabetin Maliyeti: Haaland ve Vargas Örneği https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/123 <p>Bu çalışmanın amacı spor alanında güçlü fiziksel özelliklere sahip olan sporcuların bağlı bulundukları kulüplerine kazanç sağlamaya yönelik faaliyetlerinin diğer sporcularla karşılaştırıldığında haksız rekabete yol açıp açmadığını incelemektir. Bu amaç çerçevesinde futbol ve voleybol spor dallarında güçlü fiziksel özelliklere sahip sporcular örnek olay olarak ele alınmıştır. Bu sporcuların kendi spor dallarında faaliyet gösteren diğer rakipleri ile fiziksel özellikleri ve piyasa değerlerine ilişkin karşılaştırmalı tablolar hazırlanmıştır. Ardından bu sporcular için katlanılan parasal ve parasal olmayan maliyetler ile elde edilen parasal ve parasal olmayan gelirler belirlenerek gelir ve maliyet analizi yapılmıştır. Sonuç olarak diğer rakiplerine göre fiziksel olarak üstün özelliklere sahip olan bu sporcuların takımlarına başarı ve şampiyonluk getirdikleri görülmektedir. Dolayısıyla birçok kulüp veya kurum bu özel insanlardan fayda sağlamak için onları kendilerine dâhil edip başarılı olmak istemektedirler. Onlara sahip olabilmek için gereken maliyetlere katlanmaktadırlar. Özetle bu sporcuları elde bulundurmanın maliyetine katlanan takımlar diğerlerine kıyasla önemli üstünlükler sağlamaktadırlar.</p> Süleyman Yükçü Selda Korga Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-03-29 2024-03-29 5 1 1 10 10.26677/TR1010.2024.1386 Muhasebe Meslek Mensuplarının Entegre Raporlama Konusundaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kayseri İli Örneği https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/124 <p>Bu çalışma, entegre raporların hazırlanmasında ve sunulmasında önemli rol oynayan muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama farkındalıklarını, entegre raporlamanın uygulanması konusundaki görüşlerini ve entegre raporlama algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni 1696 muhasebe meslek mensubundan oluşurken, araştırmanın örneklemi ise 390 muhasebe meslek mensubundan oluşmuştur. Anketlerden sağlanan verilerin istatistiksel analizinde SPSS 25.0 programından yararlanılmıştır. İstatistiksel analizlerde Kruskal-Wallis testi, Mann-Whitney U testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, muhasebe meslek mensuplarının entegre raporlama farkındalıklarının eğitim durumlarına; entegre raporlamanın uygulanması konusundaki görüşlerinin cinsiyetleri ve mesleki unvanlarına; entegre raporlama algılarının gelir düzeyleri ve çalışma şekillerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.</p> Betül Coşkun Semra Aksoylu Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-03-29 2024-03-29 5 1 11 31 10.26677/TR1010.2024.1387 Karbon Piyasası: Yeni ve Gelecek Araştırmalar https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/125 <p>Karbon piyasası, karbon piyasası fiyatının oluşumu ve karbon piyasası menkul kıymetlerinin güvence altına alınması da dahil olmak üzere derinlemesine inceleme gerektiren karmaşık bir konudur. Bu çalışmada, Scopus veri tabanından elde edilen işletme, yönetim, ekonomi ve finans alanlarındaki 5.589 makalenin bibliyometrik analizi kullanılmıştır. Düşük karbonlu yatırım, blok zinciri ve iklim finansmanı, karbon piyasası değeri, düşük karbona geçiş ve sıfır karbona ulaşmak için gereken ekonomik unsurlar akademik olarak çok az ilgi görmüştür. Yeşil inovasyon ve karbon performansının yeşil yatırım ve finansmanla yakından ilişkili olması, bu konuları araştırma açısından önemli kılmaktadır. Devam eden ve gelecekteki araştırma alanları, yenilenebilir enerjiye doğru sürdürülebilir geçişi ve karbon piyasasında piyasa değerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Karbon piyasasında para politikası ve piyasa hakimiyeti, karbon piyasası araştırmalarını teşvik edebilir. Karbon piyasası fiyatlandırmasının belirlenmesi ve yeşil tahvil işlemleri için bölgeler bulunması da olabilmektedir.</p> Tri Damayanti Suphi Aslanoğlu Ufuk Doğan Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-03-29 2024-03-29 5 1 32 51 10.26677/TR1010.2024.1388 Sürdürülebilirlik Muhasebesine İlişkin İşletme Yöneticilerinin Algı ve Tutumlarına Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Organize Sanayi Bölgesi Çalışması https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/126 <p>İşletmeler, çevresel bozulmaların azaltılması için sürdürülebilirlikte daha aktif rol oynama talepleriyle daha fazla karşılaşmaktadır. Bu durum çevresel sorumluluğa ve maliyetlerine katlanılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. İşletme yöneticilerinin çevresel sürdürülebilirlik algıları ve çevre muhasebesine ilişkin tutumlarının ölçülmesi amaçlayan bu çalışma, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde yapılmıştır. Ölçümleme için anket uygulaması yapılmış ve yöneticilerin cevapları; faktör analizi, güvenirlik analizi, yüzde, frekans ve aritmetik ortalama değerleri, t testi, varyans analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yöntemleri ile çözümlenmiştir. Algı ve tutumlarını ölçen faktörlere ilişkin 30 ifadeye yer verilmiş ve 5 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler; çevresel sorunlara neden olma durumu, çevre muhasebesi uygulaması, çevresel duyarlılık, işletme performansına etkisi ve çevresel maliyetlerin bilinmesi olarak açıklanmıştır. Bulgular, yöneticilerinin çevreye duyarlı ve çevre maliyetlerinin kaydedilmesi düşüncesinde olduklarını göstermiştir. Yöneticilerin çevreye hassasiyetlerinin yüksek seviyede olduğu ancak çevresel sorunlara neden olma konusunda kendilerini sorumlu hissetmedikleri görülmüştür. Ayrıca, işletmelerde çevresel maliyetlerin bilinmesi ve çevre muhasebesinin gerekli olduğu görüşü ortaya çıkmıştır.</p> Melike Kocaşaban Tülay Tellioğlu Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-03-29 2024-03-29 5 1 52 66 10.26677/TR1010.2024.1389 Kazanç Yönetiminde Kullanılan Karma Modeller ve Altman Z Modeli Arasındaki İlişkiler: Amerikan Şirketleri Üzerine Bir Analiz https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/127 <p>İflas modelleri ile kazanç yönetimi modelleri arasındaki ilişki, finansal analiz ve adli muhasebe alanlarında önemli bir konuyu oluşturur. İflas modelleri, bir şirketin mali sağlık durumunu ve iflas riskini değerlendirmeye odaklanırken, kazanç yönetimi modelleri ise şirketlerin finansal sonuçlarını nasıl manipüle ettiğini veya bu sonuçların kalitesini analiz eder. Bu iki model türü arasındaki ilişki, şirketlerin finansal sağlığı ve şeffaflığı açısından kritik öneme sahiptir. Bu modeller birlikte kullanıldığında, yatırımcılar, denetçiler ve analistler için şirketlerin finansal sağlığı hakkında daha kapsamlı ve derinlemesine bir anlayış sağlarlar. Kazanç yönetimi uygulamalarının varlığı, özellikle iflas riskinin yüksek olduğu durumlarda, şirketin finansal raporlarının güvenilirliğine ilişkin ek soru işaretleri yaratabilir. Dolayısıyla, bu iki modelin birleşik kullanımı, finansal analiz sürecinde daha sağlam ve güvenilir sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilir. Bu çalışma kapsamında örneklem olarak, 1989-2022 yılları arasındaki dönemi kapsayacak biçimde Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve farklı aktif büyüklüğüne sahip 1415 şirket seçilmiştir. Seçilen örneklem üzerinde Altman Z skoru ve Beneish F skoru ve Dechow F skoru arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla skorlar hesaplanmış sonrasında ise modellerin uyumu tartışılmıştır. Sonuçlar Altman Z skoru ile Dechow F skorunun beraber değerlendirildiğinde daha gerçeğe uygun sonuçlar sunduğunu göstermektedir.</p> Elif Umut Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-03-29 2024-03-29 5 1 67 95 10.26677/TR1010.2024.1390