İşletme Akademisi Dergisi https://isakder.org/index.php/isakder İşletme Akademi Dergisi’nin yayın kapsamında; Muhasebe, Finansman, Bankacılık, Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik, Sayısal Yöntemler yer almaktadır. Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT tr-TR İşletme Akademisi Dergisi Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Tekniklerinin Bağımsız Denetim Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/74 <p>Bu çalışmanın amacı, denetim sürecinde önemli bir yer tutan ve denetçiye kanıt teşkil edebilecek nitelikte olan denetim kanıtları ile denetim süresince yaygın olarak kullanılan kanıt toplama tekniklerini açıklamakta ve bağımsız denetim firmalarında gerçekleştirilen bir anket çalışması ile muhasebe denetiminde kullanılan kanıt toplama tekniklerinin bağımsız denetime etkisini tespit etmektir. Araştırmanın ana kütlesini, 2021 yılı itibariyle Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)’nun resmi web sitesinde “Bağımsız Denetim Kuruluşları” listesinde yer alan İstanbul’da faaliyet gösteren toplam 185 bağımsız denetim firması oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics paket programı kullanılmıştır. Ankette kanıt toplama tekniklerinin bağımsız denetime olumlu etkisinin önemlilik düzeyi için katılımcıların görüşlerini ortaya koyduğu bölümde güvenilirlik ve geçerlilik analizi Cronbach’s Alpha katsayısı üzerinde yapılmıştır. Sonuç olarak, yapılan anketle kanıt toplama tekniklerinin bağımsız denetim üzerinde yüksek düzeyde etkisinin olduğu görülmektedir.</p> Başak Ataman Gökçen Pınar Çavuş Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-30 2022-09-30 3 3 271 297 10.26677/TR1010.2022.1096 Performans Denetimi Araştırmalarının Eğilimi: Bibliyometrik ve Görselleştirme Analizi https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/75 <p>Bu çalışmanın amacı, performans denetimi üzerine yapılan araştırmaların eğiliminin tespit edilmesidir. Çalışma kapsamında incelenen araştırmalar, Scopus veri tabanından elde edilmiştir. Veri tabanında “performans denetimi” anahtar kelimesi ile arama yapılmıştır. Ayrıca, araştırma kapsamına sadece İşletme, Yönetim ve Muhasebe, İktisat, Ekonometri ve Finans alanında dergilerde İngilizce olarak yayınlanan makaleler dahil edilmiştir. Yapılan arama sonucunda 158 makaleye ulaşılmış ve bu makaleler manuel olarak tek tek incelenmiş, konu ile ilgili olmayan makaleler yazar tarafından araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışmada, toplam 133 makale analiz edilmiştir. Çalışma kapsamındaki makalelere bibliyometrik ve görselleştirme analizi uygulanmıştır. Çalışma sonucuna göre, performans denetimi alanına yayın açısından en çok katkıda bulunan ülke Avustralya’yken; atıf açısından ise İngiltere’dir. Ayrıca yüksek denetim kurumları, finansal denetim, bütçe, finansal kontrol ve muhasebe hilesi gibi konular günümüzde performans denetimi ile bağlantılı olarak tartışılmaya devam etmektedir. Çalışma konusunun bibliyometrik analize elverişli olmasına rağmen, literatürde henüz gelişmemiş olduğu tespit edilmiş ve bu açıdan çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.</p> Gül Yeşilçelebi Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-30 2022-09-30 3 3 298 315 10.26677/TR1010.2022.1097 Muhasebe Meslek Mensuplarının Yalın Muhasebe Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Kars İli Örneği https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/76 <p>Bu çalışmanın amacı, Kars ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının yalın muhasebe bilgi düzeylerini demografik değişkenler açısından ölçmektir. Bu amaç doğrultusunda, Kars ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM) anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler; frekans analizi, ortalama, standart sapma, güvenilirlik analizi, faktör analizi, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova testi) ile test edilmiştir. Analizlerin gerçekleştirilmesinde SPSS 26 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının yalın muhasebe bilgi düzeylerinin demografik değişkenler açısından anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yalın muhasebe ile alakalı eğitim veya seminere katılan muhasebe meslek mensuplarının yalın muhasebe bilgi düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.</p> Ebru Madak Fatma Temelli Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-30 2022-09-30 3 3 316 338 10.26677/TR1010.2022.1098 Covid-19’un Mersin İlinde Faaliyet Gösteren Bir Devlet Hastanesinin Finansal Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/77 <p>Çalışmanın amacı, 2019-2020 yılları arasında Covid-19 salgın hastalığından hastane finansal performansının ne derecede etkilendiğini ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni olan Mersin ilinde faaliyet gösteren bir devlet hastanesinden alınan gelir tablosu ve bilançoda yer alan verilerden yararlanılarak finansal performans analizi içinde karşılaştırmalı tablolar analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen temel bulgulara göre Mersin Devlet Hastanesi’nin dönen varlıkları, ticari alacakları, stokları, dönem net zararı ve faaliyet zararı 2019 yılına göre 2020 yılında ciddi oranda artış göstermiştir. İlgili hastaneye ait 2019-2020 yılları arasındaki mali tablo hesap kalemlerinde görünen olağandışı farklılığın sebebinin Covid-19 pandemisi olduğu söylenebilir. Çalışmaya istinaden, 2022 yılının ilk çeyreğine kadar etkilerinin yoğun görüldüğü bu salgın, yapılan araştırma ile aslında daha geniş kapsamlı yıllar arasında analiz yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.</p> Melisa Tutar Şükran Güngör Tanç Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-30 2022-09-30 3 3 339 350 10.26677/TR1010.2022.1099 Lojistik Maliyetler ve Firma Performansına Etkisi: Borsa İstanbul Gıda Sektöründe Bir Uygulama https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/78 <p>Bu çalışmanın amacı lojistik maliyetlerin firmaların finansal performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Söz konusu amaç doğrultusunda araştırma kapsamına Borsa İstanbul gıda sektöründe faaliyet gösteren 12 firma dahil edilmiştir. Çalışmada VZA ve MOORA yöntemleri birlikte kullanılmıştır. VZA yönteminde girdi değişkenleri olarak lojistik maliyetler kapsamında olan ihracat ve gümrük giderleri kullanılmış; çıktı değişkenleri ise firmaların performans göstergeleri olarak değerlendirilen net satışlar, faaliyet karı / zararı ve dönem karı / zararı kalemleri kullanılmıştır. MOORA yönteminin kullanılmasında ise tüm değişkenler bir bütün halinde değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda 2020 ve 2021 yılları itibariyle 8 firma tam etkin çalışmış iken 4 firma tam etkinlik düzeyini yakalayamamıştır. Yine çalışma sonucunda VZA yöntemi ve MOORA yöntemi sonuçlarının birbiriyle paralellik gösterdiği, etkin olan firmaların performans derecelendirmesinin yüksek olduğu buna karşın tam etkinlik düzeyinde çalışamayan işletmelerin performans puanı sıralamasında geride kaldıkları tespit edilmiştir.</p> Abdurrahman Gümrah Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-30 2022-09-30 3 3 351 362 10.26677/TR1010.2022.1100 Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Pazarlama Maliyetlerinin Finansal Performans Üzerinde Göreli Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik İnceleme https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/79 <p>Küresel tedarik krizinin yaşandığı pandemi sonrası dönemde, ileri yönlü tedarik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için firmaların pazarlama maliyetlerinin finansal dönüşleri; karar vericiler, hissedarlar, yatırımcılar, müşteriler ve ekonomik çevre açısından önem arz etmektedir. Bu önem doğrultusunda, çalışmanın amacı; imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların pazarlama maliyetlerinin finansal performansları üzerinde göreli etkinlik düzeylerinin incelenmesidir. İnceleme kapsamına; Borsa İstanbul’da tekstil sektöründe işlem gören ‘tekstil, giyim eşyası ve deri’ firmaları dahil edilmiştir. Firmaların pazarlama verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan elde edilmiştir. Örnekleme dahil olan 25 firma vardır. Bu firmalar arasından 15 firmanın verileri eksiktir. Pazarlama verileri eksik olan firmalar değerlendirmeye alınmamış, verileri istenilen özelliklere sahip 10 firma analize dahil edilmiştir. Elde edilen veriler 2020 ve 2021 yıllarını kapsamaktadır. Girdi olarak alınan parametreler; personel giderleri, seyahat giderleri ve nakliye giderleri iken çıktı parametreleri; net satışlar, faaliyet kârı ve dönem net kârı olarak belirlenmiştir. Veri Zarflama Analizi sonucunda 2020 ve 2021 yıllarında 4 firma tam etkinlik göstermiştir. Firmaların 2020 ile 2021 yıllarına ait finansal performansları kıyaslandığında ise üç firmanın performansının bir önceki yıla oranla düştüğü sonucuna ulaşılmıştır.</p> Ümmü Saliha Eken İnan Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-30 2022-09-30 3 3 363 373 10.26677/TR1010.2022.1101