İşletme Akademisi Dergisi https://isakder.org/index.php/isakder İşletme Akademi Dergisi’nin yayın kapsamında; Muhasebe, Finansman, Bankacılık, Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik, Sayısal Yöntemler yer almaktadır. Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT tr-TR İşletme Akademisi Dergisi Hastane Yönetiminde Mobil Araçlar: Sağlık Çalışanları İçin Tasarlanan Akıllı Telefon Uygulamalarına Yönelik Bir İnceleme https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/81 <p>Günümüzde sağlık hizmetleri endüstrisinin mobil sağlık uygulamalarını kullanılmaya başlaması daha az maliyetle operasyonların yönetilebilmesine ve endüstrinin daha kollektif bir yapıda hizmet sağlamasına imkân tanımaktadır. Bu nedenlerle de; sağlık endüstrisinin gelecekte daha proaktif bir yapıya doğru evrileceği tahmin edilmektedir. Tanımlayıcı tipte planlanan bu çalışma ile hastane yönetimi alanında tercih edilen uygulamaların araştırılması amaçlanmaktadır. İki ana uygulama mağazası olan App Store ve Google Play Store üzerinde çeşitli anahtar sözcükler kullanılarak arama yapılmıştır. Söz konusu uygulama mağazaları aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmada ölçüt olarak; Türkçe ve İngilizce olarak tasarlanan uygulamalar, Tıp, Verimlilik, Eğitim, Sağlık ve Fitness, İş, Yaşam Tarzı ve Yardımcı Programlar kategorilerini içeren uygulamalar belirlenmiştir. İstenilen ölçütleri karşılayan ve Google Play ve iTunes mağazalarında yer alan toplamda 159 uygulama tespit edilmiştir. Uygulamaların %68,55’nin hasta yönetimi için tasarlandığı, bazı uygulamaların hastanelerin talebi ile özel olarak tasarlandığı, %86,8’inin ücretsiz olmasına rağmen sınırlı dağıtımı ve kullanımı olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara bakıldığında ulusal olarak belirlenmiş standart düzenlemelere göre tasarlanan uygulama çalışmalarının e-sağlık hizmetlerine önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.</p> Elif Nisa YAYLA Merve ÜNLÜ ASLAN Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-26 2022-12-26 3 4 374 388 Bilginin Kalite Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi: Graf Zeppelin Örneği https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/82 <p>Hayatımızın her alanında yaşanacağı gibi tarihsel olaylarda da alınan kararların bazı getiri ve götürüleri bulunmaktadır. Kaliteli bilgiler ışığında verilen kararların yönetim muhasebesinde uygulama alanı olan karar analizleri ile incelenmesi yönetim muhasebesinin karar vericilere yardımcı olmak için sağladığı bir boyuttur. Yönetim muhasebesi aynı zamanda karar vericilerin alacağı kararlardaki getiri ve götürüleri hem parasal hem de parasal olmayan kıymetler ile değerlemektedir. Toplumsal olaylarda, özellikle savaşlarda verilen kararların maliyet yönetiminde uygulama alanı olan kalite maliyetleri açısından incelenmesi de karar analizlerine yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Bu makalenin amacı Alman kuvvetlerinin ilk ve tek uçak gemisi olan Graf Zeppelin’in İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet güçleri tarafından batırılması kararının kalite maliyetleri açısından değerlendirilmesidir.</p> Süleyman Yükçü Merve Gülmez Özdemir Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-26 2022-12-26 3 4 389 401 10.26677/TR1010.2022.1164 Muhasebe ve Denetimde Doğal Dil İşlemenin (NLP) Yeri https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/83 <p>Bu çalışma, yapay zekâ teknolojisi tekniklerinden biri olan doğal dil işlemenin muhasebe ve denetimde kullanımının mümkün olup-olamayacağı noktasından hareketle ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda çalışmada doğal dil işleme süreci ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Doğal dil işlemenin kullanılmış olduğu uygulama örnekleri ve konuyla ilgili literatür kapsamlı bir şekilde incelenmiş ve sunulmuştur. Araştırma sonuçlarından ve doğal dil işlemenin uygulanabilme kapasitesinden yola çıkarak muhasebe ve denetim alanına yönelik öneriler sunulmuştur. Çalışma, yazılımcılar için yeni bir sektör alternatifi olmasının yanında muhasebe uygulayıcılarına, denetim firmalarına ve işletmelere de farklı bir bakış açısı sunmaktadır.</p> Mehmet Çelik Burcu Aslantaş Ateş Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-26 2022-12-26 3 4 402 418 10.26677/TR1010.2022.1165 Effect of Green Social Capital, Green Organizational Capital, and Green Human Capital on Green Competitiveness: Empirical Research on Logistics Service Providers https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/84 <p>Diğer endüstrilerde olduğu gibi lojistik endüstrisinde de rekabetçilik anlayışı yeşil odaklı rekabetçilik anlayışına doğru evrilmektedir. Bu dönüşüm geleneksel rekabetçilik stratejilerinin de yeşil rekabet stratejilerine evrilmesini sağlamıştır. Kaynaklı tabanlı görüş teorisi kapsamında rekabetçilik anlayışı şirketlerin sahip olduğu kaynaklara dayandırılmaktadır. Bu durum yeşil rekabetçilik bakış açısında da yerini almaktadır. Şirketlerin rekabet avantajı kazanmada avantaj sağlayan entelektüel sermayeleri soyut kaynaklar arasındadır. Bu araştırmada lojistik hizmet sağlayıcı firmaların yeşil entelektüel sermayelerinin (yeşil sosyal sermaye (YSS), yeşil organizasyon sermayesi (YOS), yeşil insan sermayesi (YİS)) yeşil rekabetçilik (YR) performansları üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Ampirik araştırmada YSS, YÖS, YİS ve YR ölçeklerinden faydalanılmıştır. Ölçeklere ait araştırmalar incelenerek ölçeklerin güvenililik ve geçerlilik düzeylerinin yeterli olduğu açıklanmıştır. Araştırmanın örneklem alanını Artvin ilinde faaliyet gösteren lojistik firmaları oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini Artvin ilinde hizmet veren tüm lojistik paydaşlar oluşturmaktadır. Örneklem alan basit rastgele örnekleme seçim yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmaya ait veriler Ekim-Kasım 2022 tarihlerinde toplanmıştır. 593 katılımcıdan anlamlı veri elde edilmiştir. Toplanan veri setiyle ölçeklere ilişkin analizler ve hipotez testleri yapılmıştır. Araştırmada üç araştırma modeli ve üç hipotez geliştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre tüm entelektüel sermaye boyutlarının yeşil rekabetçilik üzerinde pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca entelektüel sermaye boyutlarının aynı anda yeşil rekabetçilik üzerinde etkisini açıklayan model en iyi model olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre lojistik firmalara ve araştırmacılara öneriler geliştirilmiştir.</p> Karahan Kara Sercan Edinsel Esra Gökçen Kaygısız Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-26 2022-12-26 3 4 419 435 10.26677/TR1010.2022.1166