Özel Sağlık Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye-Almanya Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emine Orhaner
İlknur Arslan Çilhoroz

Özet

Bu çalışmanın amacı, özel sağlık harcamalarının Türkiye-Almanya ülkeleri bakımından karşılaştırılmalı bir analizini gerçekleştirmektir. Çalışma kapsamında analize tabi tutulacak olan veriler Ekim 2019-Kasım 2019 tarihleri arasında OECD veri tabanından elde edilerek Excel programına aktarılarak karşılaştırmalı analize tabi tutulmuştur. Özel sağlık harcamalarının GSYH’ ya oranları 2018 yılında Türkiye’de 21,97, Almanya’da ise 15,54 olarak gerçekleşmiştir. Her iki ülkenin de 2000 yılından 2018’na oranla özel sağlık harcamalarını GSYH oranlarında bir düşüş meydana gelmiştir. Bu düşüşün sebebinin Türkiye için 2008 yılında yürürlüğü giren Genel
Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması, Almanya için 2009’da yürürlüğü giren Hastane Finansman Yasası ile kapsam alanlarını genişletmelerinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Almanya ve Türkiye arasında sağlık-sigorta sistemleri ve işleyişi açısından ciddi farklılıkların olmamasına rağmen özel sağlık harcamalarının farklı olmasının en büyük sebeplerinden biri ülkelerin ekonomik gelişmişliklerinin bir yansıması olarak Türkiye’de sağlığa ayrılan net finansman kaynağının Almanya’ya göre çok az olmasıdır. Yapılacak daha sonraki çalışmalarda bu durumun sebepleri daha farklı analizler kullanılarak ortaya konulabilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Orhaner, E., & Arslan Çilhoroz, İlknur. (2021). Özel Sağlık Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye-Almanya Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 1(2), 88–101. Geliş tarihi gönderen https://isakder.org/index.php/isakder/article/view/9
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri