Sağlık Kurumlarında Örgütsel Özdeşleşme ile Etik Olmayan Örgüt Yanlısı Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sermed Doğan

Özet

Etik ve ahlaki açıdan doğru davranış ve tutumlar sergilemek işyerlerinde hem çalışanlar hem de liderlerden beklenen önemli bir davranış biçimidir. Bununla beraber örgütler açısından pozitif çıktılara sebep olan ancak etik olmayan davranış türleri konusunda yapılan araştırmalar son zamanlarda literatürde hızlı bir şekilde gelişim göstermektedir. Bu tür davranışlardan biri de etik olmayan örgüt yanlısı davranışlardır. Örgütün yararına gerçekleştirilen ancak etik ilkelere aykırı olan bu davranışların sergilenmesi çeşitli örgütsel faktörlerden etkilenmektedir. Çalışma kapsamında etik olmayan örgüt yanlısı davranış sergileme eğilimi örgütsel özdeşleşme kavramı ile birlikte ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı örgütsel özdeşleşmenin etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar ile ilişkisini sağlık kurumları örneğinde incelemektir. Amaç doğrultusunda 321 sağlık çalışanından anket tekniği ile veri toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda örgütsel özdeşleşmenin etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda literatürde kısıtlı sayıda araştırma yapılmış olan etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar konusunda çalışacak yazarlara tavsiyeler sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Doğan, S. (2022). Sağlık Kurumlarında Örgütsel Özdeşleşme ile Etik Olmayan Örgüt Yanlısı Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İşletme Akademisi Dergisi, 3(2), 217–228. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1028
Bölüm
Makaleler