Hedonik Motivasyonun Drone ile Teslimata Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisi: Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Rolü

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İbrahim Aydın

Özet

Nihai tüketicilere ürünlerin ulaştırılması amacıyla gelecekte kullanımının yaygın olması beklenen drone’ların daha hızlı ve uygun maliyetli teslimat sağlaması, fosil yakıtla çalışan araçlara göre daha çevreci olması gibi avantajları vardır. Bu çalışmanın amacı drone’lara yönelik hedonik motivasyonun ağızdan ağıza iletişim ve tüketicilerin ürün dağıtımında drone kullanılmasına yönelik tutumu üzerindeki etkilerinin yanında hedonik motivasyon ve tutum arasındaki ilişkide ağızdan ağıza iletişimin aracılık rolünü araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’de yaşayan 350 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemine online anket ve kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde doğrudan etkiler için basit linear regresyon analizi, dolaylı etkiler için process macro kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, drone’lara yönelik hedonik motivasyonun ağızdan ağıza iletişim ve drone kullanılmasına yönelik tutum üzerinde doğrudan olumlu etkisi vardır. Ayrıca drone’lara yönelik hedonik motivasyonun, ağızdan ağıza iletişim aracılığıyla drone kullanılmasına yönelik tutumda dolaylı ve olumlu etkisi bulunmaktadır. Ağızdan ağıza iletişimin, drone kullanılmasına yönelik tutumda doğrudan olumlu etkisinin olması elde edilen başka bir sonuçtur. İleride drone ile dağıtım gerçekleştirecek firmalar açısından tüketicilerde hedonik motivasyonun oluşturulması veya arttırılması oldukça önemlidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aydın, İbrahim. (2022). Hedonik Motivasyonun Drone ile Teslimata Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisi: Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Rolü. İşletme Akademisi Dergisi, 3(1), 34–45. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.962
Bölüm
Makaleler