Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Kabullerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Murat Özcan
Mehmet Günlük

Özet

Küreselleşme sonucu artan uluslararası sermaye hareketleri ile birlikte ortaya çıkan çok uluslu şirketler ve yatırımcılar için muhasebe kayıt ve finansal raporlama sistemlerinin tekrar gözden geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk, muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen bilgilerin uluslararası düzeyde paylaşımını sağlayacak bir standartlaşmayı beraberinde getirmiştir. Türkiye ise söz konusu bu standartlaşmaya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’dan uyarlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile katılmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının uygulanmasından beklenen faydanın sağlanabilmesi muhasebe meslek mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını kabulüne bağlıdır. Bu çalışmada, Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde muhasebe meslek mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’nı kabulünü etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin birbirine olan etkilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Geliştirilen modelin değişkenlerine dayalı olarak oluşturulmuş anket Google docs aracılığıyla, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanlarına sahip muhasebe meslek mensuplarına uygulanmış ve 388 adet veri toplanmıştır. Araştırma modelinde önerilen ilişkileri test etmek için Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) analizi gerçekleştirilmiştir. Yapısal Eşitlik Modelleme analizi sonucunda, modelde yer alan değişkenlerden kolaylaştırıcı durumların (β: 0,570) algılanan kullanım kolaylığı üzerinde; subjektif normlar (β: 0,657) ile algılanan kullanım kolaylığının (β: 0,215) algılanan fayda üzerinde ve algılanan kullanım kolaylığı (β: 0,310) ile algılanan faydanın (β: 0,494) davranışsal niyet üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özcan, M., & Günlük, M. (2021). Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Kabullerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. İşletme Akademisi Dergisi, 2(1), 76–93. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.702
Bölüm
Makaleler