Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ümit Şengel
Burhanettin Zengin

Özet

Bu çalışmada OECD ülkelerinden Türkiye’ye yönelik turizm talebini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Turizm talebi ülkelerin sosyal, siyasi ve iktisadi gelişmişliklerine göre değişebilmektedir. Bu konuda benzer özelliklere sahip ülkelerin çalışmaya dahil edilebilmesi amacıyla OECD ülkeleri tercih edilmiştir. Turizme kaynaklık eden seyahat hareketlerinin sürekli artması, turizm pazarından pay almak isteyen ülkelerin turizm talebini daha çok önemsemelerine neden olmaktadır. Bu anlamda çalışma Türkiye’nin turizm pazarından pay almasına imkan sağlayacak ana unsur olan turizm talebi hakkında bilgi vermesi bakımından önem arz etmektedir. Çalışmada panel veri analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde STATA programı ile en küçük kareler, sabit etkiler ve rassal etkiler modellerinden yararlanılmıştır. OECD ülkelerine ait 26 yıllık veriler analiz edilmiştir. Türkiye’ye yönelik turizm talebini etkileyebilecek faktörlerden ekonomik, sosyo-demografik, turizm-seyahat ve teknolojik değişkenler analize dahil edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre bu değişkenlerin Türkiye’ye yönelik turizm talebini farklı yönlerde ve farklı şiddetlerde etkilediği tespit 
edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şengel, Ümit, & Zengin, B. (2021). Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 1(4), 310–323. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.627
Bölüm
Makaleler