İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Şükran Öktem
Menekşe Öztoprak

Özet

Bu araştırmanın amacı, örgütlerin başarısı açısından son derece önemli bir yönetim konusu olan iş doyumu, yaşam doyumu ve işgören performans düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Ankara ilinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerde, tesadüfî olarak seçilen 319 çalışana, örneklem çapı basit tesadüfî örneklem yöntemi kullanılarak iş doyumu, yaşam doyumu ve performans ölçeğini içeren anketler uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında frekans ve yüzde, korelasyon analizi, farklılaşma testleri t ve anova testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda çalışanların iş doyumu ile yaşam doyumu arasında ilişki, iş doyumu ile işgören performansı arasında ilişki ve yaşam doyumu ile işgören performansı arasında ilişki tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; iş doyumu ve yaşam doyumu arasında, iş doyumu ile işgören performans düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin mevcut olduğu ancak yaşam doyumu ile işgören performansı arasında ise böyle bir ilişkinin olduğu görülememiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Öktem, Şükran, & Öztoprak, . M. (2020). İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme. İşletme Akademisi Dergisi, 1(2), 162–176. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.438
Bölüm
Makaleler