Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Kıral

Özet

Bu çalışmanın amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİİBF’de ekonomi eğitimi alan Bankacılık Bölümü öğrencilerinin ekonomi okuryazarlık düzeyinin belirlenmesidir. Araştırmada katılımcıların ekonomi okuryazarlık düzeyleri “ekonomi bilgisi”, “ekonomik akılcılık”, “toplumsal ekonomik yansımalar” ve bireysel ekonomi planlama” boyutlarında incelenmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada üniversite öğrencilerinin ekonomi okuryazarlık düzeylerini ortaya koyan ifadelerin güvenilirlik düzeylerini ortaya koymak amacıyla Cronbach’s Alpha katsayısına bakılmış ve bu değer ölçeğin toplamı için 0,96 olarak tespit edilmiştir. Araştırma için dört hipotez belirlenmiş ve hipotezlerin doğruluğunu test etmek için Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, Bankacılık bölümü öğrencilerinin ekonomi okuryazarlık düzeyleri ile cinsiyet, sınıf, herhangi bir yerde çalışma ve kredi kartı kullanma durumu arasında anlamlı bir farklılık ve birinci sınıfta okuyan öğrencilerin ekonomi bilgisini ortaya koyan görüşleri ile dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kıral, M. (2021). Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 1(2), 143–161. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.437
Bölüm
Makaleler