Serbest Nakit Akışları ve Nakit Akış Oranları ile Kârlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Oğuz Yusuf ATASEL

Özet

Bu çalışmanın amacı, BIST 100 Endeksi’nde yer alan 57 işletmenin serbest nakit akışları ve nakit akış oranları ile karlılık oranları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda ilgili endeksteki işletmelerin 2005-2021 yılları arasındaki verileri dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamında panel regresyon analizi kullanmıştır. Ayrıca araştırmada bağımlı değişken olarak Aktif ve Özkaynak Kârlılığı, bağımsız değişken olarak serbest nakit akışları ile nakit akış oranları (İşletme, Yatırım ve Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları/Toplam Aktif) ve son olarak kontrol değişkenleri olarak ise İşletme Büyüklüğü, Finansal Kaldıraç Oranı, Satışlardaki Büyüme Oranı dikkate alınmıştır. Çalışmanın sonucunda Aktif ve Özkaynak Kârlılığı ile serbest nakit akışları ve İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları arasında pozitif yönlü bir ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca Aktif Kârlılığı ile Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları arasında da pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Kontrol değişkenleri bakımından ise Aktif Kârlılığı ile Satışlardaki Büyüme Oranı ile pozitif yönlü, Finansal Kaldıraç Oranı ile ise negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
ATASEL, O. Y. (2023). Serbest Nakit Akışları ve Nakit Akış Oranları ile Kârlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İşletme Akademisi Dergisi, 4(1), 52–67. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1207
Bölüm
Makaleler