Muhasebe Meslek Mensuplarının Yalın Muhasebe Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Kars İli Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ebru Madak
Fatma Temelli

Özet

Bu çalışmanın amacı, Kars ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının yalın muhasebe bilgi düzeylerini demografik değişkenler açısından ölçmektir. Bu amaç doğrultusunda, Kars ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM) anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler; frekans analizi, ortalama, standart sapma, güvenilirlik analizi, faktör analizi, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova testi) ile test edilmiştir. Analizlerin gerçekleştirilmesinde SPSS 26 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının yalın muhasebe bilgi düzeylerinin demografik değişkenler açısından anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yalın muhasebe ile alakalı eğitim veya seminere katılan muhasebe meslek mensuplarının yalın muhasebe bilgi düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Madak, E., & Temelli, F. (2022). Muhasebe Meslek Mensuplarının Yalın Muhasebe Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Kars İli Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 3(3), 316–338. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1098
Bölüm
Makaleler