COVID-19 Pandemi Sürecinde Turizm İşletmelerinde Atık Yönetimi: Bir Çözüm Önerisi Olarak Döngüsel Ekonomi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Pınar Akdemir

Özet

Dünya üzerinde giderek hızla artış gösteren tüketim arzusu, çok fazla atık miktarını da beraberinde getirmektedir. Covid-19 pandemisi ile atık üretiminin daha da arttığını ve turizm sektörünün de bu artıştan etkilendiğini söylemek mümkündür. Turizm sektörü açısından döngüsel ekonomi ise bu noktada sürdürülebilir üretim, tüketim ve atık yönetimi için bir strateji olarak görülmektedir. Kaynak kullanımını önemli ölçüde optimize etme, üretim ve tüketimle ilgili sera gazı emisyonlarını azaltma ve aynı zamanda işletmeler için rekabet avantajı fırsatları sunmaktadır. Döngüsel ekonomi, klasik doğrusal ekonomik büyüme modelindeki değişiklikleri belirleyebilecek tüm ilgili faktörlerin analizini gerektiren bütünleştirici bir yaklaşıma dayanmaktadır. Dolayısıyla hem çevresel hem de ekonomik anlamda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için mevcut atık hiyerarşisi basamaklarının bir bütün olarak ele alınıp etkin bir şekilde uygulanması öngörülmektedir. Açıklamalar doğrultusunda çalışmanın amacı yeni bir ekonomi modeli olan döngüsel ekonominin önemine değinmek ve turizm sektörü açısından uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Çalışma teorik olarak yapılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak döngüsel ekonomi ve atık yönetimi kavramlarına değinilmiştir. Sonrasında ise turizm sektörü ile ilişkine değinilerek önemi belirtilmiştir. Böylelikle çalışma kapsamında hem araştırmacıların hem de sektör temsilcilerinin yararlanabileceği bilgiler sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akdemir, P. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinde Turizm İşletmelerinde Atık Yönetimi: Bir Çözüm Önerisi Olarak Döngüsel Ekonomi. İşletme Akademisi Dergisi, 2(4), 366–380. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.913
Bölüm
Makaleler