Muhasebede Hata ve Hilelerin Meslek Etiği Açısından İncelenmesi: Erzincan İli Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ersinkurnaz2429@gmail.com
Sena Nur Karadoğan

Özet

Bu çalışmada, muhasebede hata ve hilelerin meslek etiği açısından değerlendirilmesi ve muhasebe meslek mensuplarının söz konusu hususlara ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca muhasebede hata ve hilelerin nedenlerini ve muhasebe meslek mensuplarını hata ve hile yapmaya yönelten etkenlerin neler olduğunu belirlemek çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Erzincan’daki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı muhasebe meslek mensuplarına bir anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler, SPSS programı yardımıyla frekans ve yüzde gibi tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Kruskal-Wallis Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, muhasebe meslek mensupları yapılan hataların nedenini iş yoğunluklarına bağladıkları görülmüştür. Ayrıca mevcut denetim sistemi ve vergi uygulamalarının muhasebede hata ve hilelerin önüne geçmede yeterince etkili olmadığı ve merkezi bir etik kurulunun kurulması gerektiği ifade edilmiştir. Son olarak muhasebe meslek mensuplarının tecrübeleri ile muhasebede hata, hile ve meslek eğitine yönelik düşünceleri ve karşılaştıkları hata ve hileler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kurnaz, E., & Karadoğan, S. N. (2021). Muhasebede Hata ve Hilelerin Meslek Etiği Açısından İncelenmesi: Erzincan İli Örneği. İşletme Akademisi Dergisi, 1(2), 125–142. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.436
Bölüm
Makaleler