Öktem, Şükran ve Öztoprak, . M. (2020) “İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme”, İşletme Akademisi Dergisi, 1(2), ss. 162–176. doi: 10.26677/TR1010.2020.438.